Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesTemplate Sales
AKCE

Opravte si své silnice, cesty a plochy kvalitně, rychle a levně. Postavte levně chodník či cyklostezku. My vám půjčíme potřebnou techniku, vy budete moci využít vlastní pracovní síly. Díky použití recyklovaných surovin budou vaše náklady mnohem menší.
http://www.bagelacz.cz/node/1

WWW, NABÍDKA A KATALOGY

 https://www.bagela.de/products-solutions.html

Jičínský veletrh - děkujeme všem, kteří nás navštívili.

Zveme vás na nejvýznamnější veletrh komunálních, silničářských, hasičských a dalších speciálních nástaveb, který se koná od 23. - 25. 8. 2016. Budeme vystavovat recyklátory živice, termokontejner i navijáky pro bezvýkopové technologie a příslušenství. Přijďte se podívat, pohovořit a při dobrém jídle a pití třeba i uzavřít obchod... Samozřejmě máme připraveny výstavní slevy

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY NÁJMU STAVEBNÍ MECHANIZACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY NÁJMU STAVEBNÍ MECHANIZACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
 
 Preambule a výklad pojmů
 
 Pronajímatelem se rozumí společnost Bagela CZ s.r.o., se sídlem Masarykova 2190, 58001 Havlíčkův Brod, provozovna: Baštínov 117, Mírovka, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 48173614, DIČ: CZ48173614, společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 3784, zastoupena Ing. Jiřinou Ramaekersovou, jednatelkou.
Nájemcem se rozumí subjekt - podnikatel, který vystavil Objednávku nebo uzavřel Smlouvu o podnikatelském nájmu movitých věcí a který převezme do dočasného užívání předmět nájmu od pronajímatele.
Smlouvou se dále rozumí uzavřená Smlouva o podnikatelském nájmu movitých věcí nebo Objednávka nájemce potvrzená pronajímatelem.
Předmět nájmu je stavební mechanizace a příslušenství uvedené ve Smlouvě, včetně veškerých součástí, event. vč. spotřebního materiálu (dále jen „zařízení“).
Tyto Základní podmínky nájmu stavební mechanizace a příslušenství se vztahují a platí pro všechny Smlouvy o podnikatelském nájmu movitých věcí - zařízení uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem.
  
I. Všeobecné podmínky pronájmu
 
Nájemce se zavazuje používat stavební mechanizaci a příslušenství (dále jen také jako „předmět nájmu“) na základě Objednávky nebo Smlouvy o podnikatelském nájmu movitých věcí jen pro vlastní potřebu, to znamená, nesmí je po dobu trvání nájemního vztahu dát do užívání třetí osobě úplatně ani bezúplatně. Pokud Nájemce tuto povinnost poruší, je Pronajímatel oprávněný od Smlouvy odstoupit a všechny vzniklé náklady s tím spojené ponese Nájemce. Po dobu pronájmu nesmí Nájemce odstranit, poškodit nebo zakrýt logo společnosti Pronajímatele, jinak mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 5000,- CZK za každý předmět nájmu. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany vymáhat náhradu škody.
 
II. Časový fond a vznik pronájmu
 
Časový fond a údaje pro vznik pronájmu a uzavření předmětu nájmu, jako datum a čas vzniku nájmu, datum a čas vrácení předmětu nájmu, dohodnutá doba trvání nájmu, skutečná doba trvání nájmu a platební podmínky jsou definované ve Smlouvě o podnikatelském nájmu movitých věcí (dále jen „Smlouva“) nebo v Objednávce nájemce, případně vtělené do zakázkového listu. Smlouva se kromě toho řídí ustanovením těchto podmínek. Nájemní vztah vzniká v čase převzetí předmětu nájmu, pokud nebylo domluveno jinak. Nájemce je oprávněný užívat zařízení po dobu stanovenou ve Smlouvě. V případě nájmu sjednaného na dobu neurčitou končí nájem též výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíce ode dne, kdy dojde k doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností platí, že výpověď byla doručena 5. dne poté, co byla podaná doporučeně na poště.
Nevrácení zařízení ke dni ukončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu. Pronajímatel má za dobu neoprávněného užívání zařízení vůči Nájemci právo na náhradu ve výši sazby nájmu určené ve Smlouvě a navíc na smluvní pokutu ve výši 15% z hodnoty této sazby nájemného. Nájemce se může s Pronajímatelem dohodnout na prodloužení sjednané doby nájmu. Žádost o prodloužení dohodnuté doby nájmu je nájemce povinen doručit pronajímateli minimálně 2 pracovní dny před skončením platnosti Smlouvy nebo Objednávky v písemné formě. Dohoda o prodloužení je platná po odsouhlasení Pronajímatelem. Pokud si Nájemce nepřevezme předmět nájmu v lhůtě do 48 hodin ode dne dohodnutého termínu počátku nájmu a písemné objednávky, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a uplatnit vůči Nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- CZK a náhradu škody (spočívající zejména v ostraze a skladování předmětu nájmu, ušlém zisku, ušlém nájemném, které měl Nájemce po dobu celé doby nájmu platit, atd.), která mu vznikla v důsledku nepřevzetí předmětu nájmu Nájemcem. V případě, že přepravu nebo montáž předmětu nájmu zajišťuje po dohodě s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinný uhradit mu všechny náklady s tím spojené v lhůtě splatnosti faktur.
V případě předčasného vrácení, se dopočítává částka z doby, kterou nájemce nevyčerpal. Z této částky pak nájemce uhradí pronajímateli 30%, jako kompenzaci rezervace.
Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy nebo Objednávky odstoupit rovněž v případě prohlášení konkurzu na nájemce, nařízení exekuce na nájemce, zastavení prací v podniku nájemce nebo v případě vstupu nájemce do likvidace.
 
III. Místo používání
 
Přesné místo používání předmětu nájmu je definované ve Smlouvě nebo Objednávce. Nájemce svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu nájmu, zároveň se ho zavazuje použít jen na účel, ke kterému je určený a na místě používání stanoveném ve Smlouvě nebo Objednávce, osobně nebo prostřednictvím svých pověřených a technicky odborně způsobilých zaměstnanců, kteří byli proškoleni pronajímatelem. Přepravit předmět nájmu na jiné místo používání než je uvedeno ve Smlouvě může nájemce pouze po výslovném souhlasu pronajímatele. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
 
IV. Platby
 
Pronajímatel požaduje platby za nájemné předem dle zvláštních podmínek k datu pronájmu nebo fakturací ve smyslu platných předpisů. Výše nájemného je stanovena ve Smlouvě nebo dle ceníku uvedeného na webových stránkách pronajímatele. Nájemné uvedené ve Smlouvě a v ceníku nezahrnuje DPH. Nájemce se zavazuje vykonávat úhradu nájemného v dohodnutých termínech a stanovených sazbách. Povinnost úhrady nájemného vzniká za každý kalendářní den užití předmětu nájmu, tj. i za dny pracovního volna a pracovního klidu. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, pokud v průběhu doby trvání dojde k poškození či nadměrnému opotřebení předmětu nájmu způsobem, který odporuje ustanovením této Smlouvy nebo příslušných předpisů, jako i jeho hospodářské nebo technické použitelnosti zapříčiněné nájemcem nebo třetími osobami. V případě zpoždění nájemce se zaplacením konkrétní splátky nájemného po lhůtě splatnosti se tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z nezaplacené sumy nájemného. Zaplacením takové smluvní pokuty však není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plné výši, která mu vznikla v souvislosti se zpožděním nájemce platby nájemného. Při prodlení nájemce s placením nájemného je pronajímatel oprávněn od Smlouvy nebo objednávky odstoupit, přičemž po odstoupení od Smlouvy nájemci, může pronajímatel předmět nájmu na náklady nájemce odebrat z místa jeho použití, a to i bez předcházejícího souhlasu nájemce (s výjimkou případu, kdy nájemce předmět nájmu dobrovolně vydá). Nájemce souhlasí, aby si pronajímatel zjednal přístup do místa použit předmět nájmu. Pronajímatel neodpovídá za škody, kterou nájemce utrpí v souvislosti s odebráním zboží, příp. ukončením Smlouvy. K tomu mu nájemce uděluje plnou moc, plná moc platí i jako oprávnění ke vstupu na všechny pozemky anebo do budov nájemce. V případě odstoupení od Smlouvy má pronajímatel nárok na vydání bezdůvodného obohacení sestávajícího se z ušlého nájemného, na které měl podle Smlouvy právo a které by nájemce byl jinak povinný platit, pokud by pronajímatel nevyužil právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčené právo pronajímatele na náhradu jiné škody nebo smluvní pokuty dle těchto podmínek nebo nákladů či úroků vzniklých v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, a to i za dobu časově následující po odstoupení od Smlouvy.
 
V. Předávání a přebírání předmětu nájmu
 
Pronajímaná stavební mechanizace a příslušenství může být odevzdaná do pronájmu jen po podpisu Smlouvy (nebo Objednávky), jejíž součástí je i předávací protokol a tyto Základní podmínky podnikatelského nájmu stavební mechanizace a příslušenství nájemcem. Předávání a přebírání předmětu nájmu vykonává servisní mechanik pronajímatele za přítomnosti určeného pracovníka nájemce. Místem předávání a přebírání předmětu nájmu jsou prostory pronajímatele, pokud není ve Smlouvě dohodnuto a uvedeno jinak. Za vrácení pronajatého stroje se nepovažuje jeho odstavení před půjčovnu nebo v prostoru půjčovny pronajímatele bez toho, aby došlo k řádnému protokolárnímu převzetí.
Nájemce je povinen zkontrolovat předmět nájmu bezodkladně po jeho převzetí. Vyskytnou-li se vady, nedostatky nebo jiné stížnosti, je nájemce povinen ihned telefonicky a následně i písemně kontaktovat pronajímatele. Použitím předmětu nájmu zaniká právo na uplatnění vad.
 
VI. Přeprava
 
Přepravu stavební mechanizace a příslušenství z půjčovny a zpět, jako i přesuny v rámci staveniště zabezpečuje nájemce na vlastní náklady, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak. Nájemce je povinen přepravovanou stavební mechanizaci a příslušenství zabezpečit a chránit tak, aby nedošlo ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.
 
VII. Práva a povinnosti nájemce a způsob užívání předmětu nájmu, proškolení obsluhy
 
Nájemce zodpovídá za to, že pronajatou stavební techniku a příslušenství používá v souladu s účelem, ke kterému je určeno. Nájemce musí vykonávat všechny účinné opatření, aby nedošlo k poškození, zničení nebo odcizení pronajaté stavební mechanizace a příslušenství. Nájemce zodpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nájemce zodpovídá za to, že pronajatá stavební mechanizace a příslušenství je provozováno odbornou obsluhou, podle technických podmínek, platných norem na provoz a ve smyslu návodu na obsluhu a údržbu, které převzal při podpisu Smlouvy. Podpisem protokolu o převzetí stroje do nájmu nájemce prohlašuje, že byl při přebírání předmětu nájmu řádně proškolen a obeznámen s jeho obsluhou a předány mu tyto doklady, které vymezují jeho používání. Nájemce je povinen umožnit kontrolním orgánům pronajímatele přístup k pronajaté stavební mechanizaci a příslušenství za účelem provedení kontroly kdykoliv a bez zbytečného odkladu a dodatečných nákladů. V případě, že nějaké vzniknou, je nájemce povinen tyto v plné výši uhradit pronajímateli. Nájemce zabezpečuje na svoje náklady pohonné hmoty, resp. i jiný druh energie a maziv ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele, kvalifikovanou a odbornou obsluhu, pravidelnou technickou údržbu. Nájemce je povinen dopravit na vyzvání pronajímatele stavební mechanizaci do prostor půjčovny na technické prohlídky a revize, pokud není dohodnuto jinak. Dovoz a odvoz hradí nájemce, pokud není dohodnuto jinak. Nájemce je povinen uchovávat dokumentaci, tj. Smlouvu, předávací a přebírací protokol. Za ztrátu technické dokumentace nájemcem, jako je návod k obsluze, revizní kniha a jiné, po dobu trvání nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat sankci ve výši 2.500,- CZK za každou jednotlivou dokumentaci. Nájemce je povinen bezodkladně (nejpozději do 24 hodin od události) oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii, odcizení či jinou škodu na předmětu nájmu a technické dokumentaci.
Nájemce je povinen používat předmět nájmu tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození, zničení anebo zneužití třetími osobami. Pokud nájemce i přes písemnou výstrahu užívá předmět nájmu nebo trpí jeho užívání takovým způsobem, kdy pronajímateli vzniká škoda nebo mu škoda hrozí, je pronajímatel oprávněný od Smlouvy odstoupit.
V případě, že nájemce stavební mechanizaci a příslušenství nevydá pronajímateli do 14 dní od vyzvání, je povinen uhradit jako další smluvní pokutu pronajímateli pořizovací cenu předmětu nájmu. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou je možno zakoupit nové zařízení, odpovídající svým výkonem, kvalitou, výbavou a druhem práce předmětu nájmu. Nájemce je povinen se zdržet užívání předmětu nájmu způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými Všeobecně závaznými právními předpisy. Pokud v důsledku porušení této povinnosti ze strany nájemce vznikne na předmětu nájmu škoda, zodpovídá za ni v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo pronajímatele od smlouvy odstoupit. Nájemce je povinný se zdržet bez předcházejícího písemného souhlasu pronajímatele jakýchkoliv změn nebo technických úprav na předmětu nájmu. Úhradu s tím spojených nákladů může nájemce požadovat jen tehdy, pokud se pronajímatel na takovouto úhradu předem písemně zavázal. Pokud však nájemce zavinil poškození předmětu nájmu nebo potřebu vykonání běžných oprav, je povinný je vykonat na vlastní náklady v plné výši. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má zajistit pronajímatel. Při porušení této povinnosti zodpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajaté věci v důsledku jejího zneužití, zodpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil přístup k pronajaté věci. Nájemce je povinný snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu potřebném k vykonání oprav pronajímatelem. Pokud nájemce vynaložil náklady na předmět nájmu při opravě, za kterou zodpovídá pronajímatel, má nárok na jejich úhradu, pokud byla oprava provedena se souhlasem pronajímatele. Nájemce je povinen zdržet se jakékoliv činnosti, která by směřovala k právní dispozici s předmětem nájmu. Právo na odpuštění či slevu nájemného musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Toto právo zaniká, pokud se neuplatnilo do 1 kalendářního měsíce ode dne, kdy došlo ke skutečnosti toto právo zakládající. Nájemce je povinen platit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud nemohl předmět nájmu používat v důsledku vad, poškození, vyřazení z činnosti, za které pronajímatel nezodpovídá nebo které zavinil nájemce, jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které měly k předmětu nájmu přístup (s povolením nájemce nebo i bez povolení) nebo pokud jakákoliv tato škoda vznikla způsobem, při kterém mohl nebo alespoň měl možnost škodě zabránit nebo ji úplně odvrátit. Nájemce je povinný při skončení nájmu vrátit pronajatý předmět nájmu pronajímateli ve sjednaném termínu a ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání, vyčištěný, se vším příslušenstvím, doklady, klíči a podklady podle pokynů určených pronajímatelem a na místo jím určené. Pokud nájemce tuto povinnost poruší a neodevzdá předmět nájmu spolu s příslušenstvím řádně a včas pronajímateli, zodpovídá za škodu tím vzniklou. Tím není dotčeno právo pronajímatele na úhradu pořizovací ceny předmětu nájmu vůči nájemci za ztracený nebo zničený předmět nájmu. V rámci řádného užívání předmětu nájmu v souladu s jeho technickým určením a účelem nájmu se nájemce zavazuje dodržet tyto technické zásady, pokud je předmětem nájmu stavební kontejner, platí pro něj ještě následující povinnosti pro nájemce a to, že musí být uložený na rovné zpevnění ploše, připojení předmětu nájmu na elektrickou síť může provést jen pracovník oprávněný pro tento výkon práce v souladu s předpisy o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při napojení musí být zohledněna celková požadovaná kapacita odběru elektrické energie, např. konvektor, bojler atd., připojení rozvodů vody a kanalizaci musí být provedeny podle příslušných technických norem tak, aby nedošlo k porušení rozvodů a spotřebičů uvnitř předmětu nájmu (použití regulátoru tlaku, vstupního lapače nečistot vody apod.), uzemnění předmětu nájmu je nutno provést v souladu s platnou technickou normou, zapínání a zdvihání kontejneru může být jen za všechny čtyři rohy v horní části kontejneru (ISO kostky) lany identické délky bez prudkého trhání a nárazů v souladu s příslušnou technickou normou a na střeše kontejneru nesmí být uskladněný jakýkoliv materiál.
 
VIII. Práva a povinnosti pronajímatele
 
Pronajímatel zabezpečuje na svoje náklady revize a kontroly stavební mechanizace. Pronajímatel oznámí minimálně 2 dny před provedením technické prohlídky či revize nájemci, že je povinen přivézt stavební mechanizaci do prostor půjčovny, pokud není dohodnuto jinak.
  
 
IX. Pojištění zařízení, zabezpečení a ochrana předmětu nájmu
 
Nájemce povinen zajistit si pojištění odpovědnosti za pronajatou stavební mechanizaci na vlastní náklady a zodpovědnost a v případě způsobení škody, uhradit i případné nároky, jež nejsou kryty pojištěním. V průběhu nájmu je nájemce povinen písemně (též faxem nebo emailem) oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání stavební mechanizace, nebo z jiné příčiny, a to neprodleně po jejich zjištění, jinak pronajímateli odpovídá za zvýšení rozsahu škody nastalé při případné pojistné události. Za vzniklé ztráty každého druhu, včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát vzniklých z opoždění, nedodržením dohodnutého výkonu a ztrátou trhu nebo obchodních vztahů zodpovídá v plné míře nájemce. V průběhu nájmu je nájemce povinný oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání mechanizace, nebo z jiné příčiny, a to bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou. Nájemce je povinen zabezpečit zařízení následujícím zejména a minimálně tímto způsobem: pokud je umístěná v uzavřeném a uzamčeném prostoru i po dobu přestávek v pracovní činnosti, musí být řádně uzamčené zapalování, aktivované bezpečnostní zařízení dodané výrobcem, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčeným řetězem, pevně spojené se základem apod.) přičemž vstupní dveře musí mít bezpečnostní cylindrickou vložku zabraňující vytlačení a bezpečnostní štít zabraňující rozlomení a vylomení vložky a přidaný další zámek nebo bezpečnostní závoru a musí být oplechované. Prosklené otvory musí být zabezpečené bezpečnostní fólií nebo funkčními mřížemi. Pokud je umístěná v otevřeném prostranství i po dobu přestávek v práci, plocha s odstavenými stroji a zařízením musí být oplocená s uzamknutou bránou s trvale strážící fyzickou ochranou nebo strážní službou. Za oplocení se považuje stavba vysoká min. 1,80m ze dřeva, betonu, cihel, keramických tvárnic, ocele nebo jejich kombinace, prefabrikovaných prvků, které slouží k ohraničení a zabezpečení odstavné plochy. V případě pronájmu příslušenství (např. kladky, protahovací pera, zatahovací punčochy je nájemce povinný zabezpečit předmět pronájmu proti odcizení mechanicky (např. zabezpečení uzamčeným řetězem spojeným s pevným bodem, apod.) i po dobu přestávek v práci a to pouze v zavřeném a uzamčeném prostoru.
 
X. Poškození, poruchy, havárie a sankce s tímto spojené
 
V případě nejasnosti příčiny vyřazení stroje z provozu z titulu poškození, poruchy a/nebo havárie, prozkoumá okolnosti a míru zavinění přebírací technik pronajímatele. Ve sporných případech objedná pronajímatel vyhotovení znaleckého posudku. Náklady na jeho vyhotovení hradí nájemce. Pronajímatel až do skončení sporu není povinen převzít stavební mechanizaci, takže nájemce dále hradí nájemné, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že znalecký posudek určí, že poškození nastalo v důsledku příčiny, spočívající pouze na straně pronajímatele, bude nájemné podle předchozí věty vráceno nájemci na základě účetního dobropisu, který vystaví pronajímatel a doručí jej nájemci.

V případě poškození, poruchy nebo havárie pronajatého stavební mechanizace a příslušenství, které bylo zaviněno nájemcem, tento hradí všechny náklady vzniklé z odstranění závady a zároveň hradí pronajímateli nájemné po celou dobu opravy, pokud není dohodnuto jinak. Nebude-li předmět nájmu opravitelný, resp. pokud náklady na opravu převýší hodnotu zařízení, platí, že byl předmět nájmu zničen.
Bez ohledu na zavinění odpovídá nájemce za odcizení či ztrátu zařízení či jeho součásti nebo příslušenství. Nájemce se zavazuje učinit veškerá preventivní opatření proti krádeži předmětu nájmu za účelem splnění primární povinnosti vrátit předmět nájmu zpět pronajímateli ve stavu v jakém jej od pronajímatele převzal.
 V případě ztráty či zničení pronajatého stavební mechanizace a příslušenství, je nájemce povinen hradit škodu ve výši pořizovací hodnoty předmětu nájmu dle účetních dokladů pronajímatele. Nelze-li pořizovací cenu zjistit z účetních dokladů, má se za to, že výše škody odpovídá pořizovací ceně konkrétní věci, za kterou by bylo možné věc koupit v době její ztráty či zničení. Do doby úhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné a nájemce se zavazuje toto nájemné platit.
 
XI. Odpovědnost za škody
 
a) Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu předaného nájemci. Není odpovědný ani za následky nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztrát zisků, i když vznikly následkem nebo v souvislosti s nájmem a používáním předmětu nájmu. Zejména pronajímatel nenese odpovědnost za škody vzniklou pozdním dodáním předmětu nájmu nájemci nebo z důvodu dodání předmětu nájmu ve stavu nezpůsobilém k jeho užití. V případě vady předmětu nájmu (způsobené např. předchozím nájemcem), nebo v případě, že objednané zařízení není skladem dostupné, si pronajímatel vyhrazuje právo na dodání jiného předmětu nájmu obdobných parametrů a výkonových charakteristik.  
b) Je-li součástí zaškolení obsluhy nájemce i praktická ukázka, nenese pronajímatel odpovědnost za kvalitu ukázky a její soulad s technickým, projektovým a ostatním zadáním realizovaného díla.
c) Pronajímatel neodpovídá za dosažení výkonových charakteristik předmětu nájmu ani za dílenské zpracování předmět nájmu.
 
 
  
XII. Údržba
 
Při poškození nebo nadměrném znečištění zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, bude pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu. Po dobu nájmu je nájemce povinný provádět všechny běžné úkony údržby stanovené v návodu na použití a údržbu zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. Na provádění servisu si nájemce sjednává výhradně pronajímatele.V případě, že nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy zařízení, pronajímatel může před uplynutím dohodnuté doby užívání zařízení odstoupit od Smlouvy.
 
 
XIII. Jiné ustanovení
 
Pokud po dobu platnosti Smlouvy o pronájmu dojde k nedorozumění při výkladu jednotlivých článků Smlouvy a základních podmínek pronájmu, budou sporné otázky řešeny mezi pronajímatelem a nájemcem především vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě a vzájemnému vypořádání, bude pronajímatel s nájemcem řešit spor soudní cestou. K řešení případných sporů vzniklých z tohoto závazkového vztahu určují účastníci jako místně příslušný obecný soud pronajímatele.
Odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených ve Smlouvě (tj. i v těchto podmínkách) nebo v zákoně provede pronajímatel doručením písemného oznámení o odstoupení zaslaného na adresu nájemce. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemnosti nájemci, tímto dnem současně Smlouva zaniká. V případě pochybností platí, že odstoupení bylo nájemci doručeno 5. dne poté, co bylo podané doporučeně na poště.
Tyto upravené podmínky nájmu stavební mechanizace a příslušenství nabývají platnosti
od 1. 1. 2014 a jejich účinky se váží ke dni podpisu Smlouvy.
 
Pronájem stroje s obsluhou: Pokud je stroj pronajat i s obsluhou, kterou zajišťují pracovníci pronajímatele, nevztahují se na nájemce ustanovení o údržbě a obsluze stroje. V ustanovení o ochraně stroje si pronajímatel zajišťuje vlastní ochranu stroje zamknutím a elektronickým zabezpečovacím systémem a nájemce zajišťuje zabezpečené místo pro parkování stroje.
 
XIV. Zvláštní ustanovení
 
Nájemce výslovně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění předpisů pozdějších, uděluje pronajímatel souhlas na zpracování jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě, jako i všech dalších osobních údajů, které mu nájemce poskytne po dobu trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním. Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat pro účely vedení agendy nájemců pronajímatele, výkonu práv a povinností pronajímatele a pro ochranu práv a oprávněných zájmů pronajímatele a to po dobu trvání nájemního vztahu jako i po skončení tohoto nájemního vztahu. Nájemce svým podpisem potvrzuje, že předmět nájmu převzal v nepoškozeném stavu a v plné funkčnosti, uvedené podmínky přečetl, porozuměl jejich obsahu a na znamení souhlasu je potvrzuje svým podpisem.
 

Změny v organizaci servisu.

 Velký nárůst práce a rozšířená nabídka strojů na půjčovně přinesla i potřebu nového přístupu k servisům. Rozloučili jsme se s několika pracovníky, jejichž kvalita práce a přístup k ní neodpovídaly našim požadavkům. Po pečlivém výběru jsme přijali několik nových techniků.
Při povinném školení u výrobce byl náš servisní technik hodnocen jako jeden z nejlepších.
Naše řady rozšířil i technik se specializací na realizace zatahování.

Pro vykrytí stále většího množství servisních zásahů připravujeme další servisní automobil. Je určen speciálně pro případy, kdy je třeba rychlé servisní pomoci.

Projekt "Silnice levně"

Jedním z velmi palčivých problémů dneška je stav silnic a dalších komunikací. Po každé zimě se situace zhoršuje. Stále více oprav bývá odsouváno na později. Důvod je zřejmý - nedostatek finančních prostředků. Silnice vyšších tříd se daří ještě částečně opravovat, ale na okresních silnicích a zvláště v obcích je někde situace kritická. A s odkládáním oprav se situace dále zhoršuje. Přesto existuje řešení, které je známé, levné , odzkoušené, ale bohužel nedostatečně využívané.

Využití recyklované živice, zpracované v recyklátorech. Tato technologie umožňuje s daleko menšími náklady provádět opravy povrchu vozovek, dvorů a lze použít i na výstavbu nových povrchů. Při dodržení technologického postupu přináší výborné výsledky. Recyklátory živice umožní ekologické zpracování vyfrézovaných a vybouraných živičných povrchů silnic a jejich opětovné použití.

Hledat
Z nabídky...
Aktuálně volné použité recyklátory:
BAGELA asphalt recyclers – used machines:

BA7000 F - repasovaná
PRODÁNO

 
 
BA 10000F -  málo použitá
rok výroby 2012
PRODÁNO
BA 10000F - repasovaná
PRODÁNO
 Ceny bez DPH

Nabídka pronájmu recyklátorů živice.
BA 10000
a BA 7000.
Opravujte silnice levně a ekologicky.

Nabídka pronájmu nejmodernějšího navijáku RW3000 a RW10

naviják

Kompletní nabídka kabelových a trubkových vleků.